ליצירת קשר ישיר

חייגו: 050-5273012

מכירת דירה שהתקבלה בירושה – פטור ממס שבח

מי שהתמזל מזלו וקיבל דירת מגורים מזכה בירושה שאותה הוא מעוניין למכור, עשוי להיות זכאי בתנאים מסויימים למכור את הדירה תוך קבלת פטור מתשלום מס שבח. 

תחילה יובהר שעצם קבלת הדירה בירושה כשלעצמה אינו כרוך בתשלום מסי מקרקעין, מאחר שהעברת הדירה בירושה אינה מהווה עסקה למכירת מקרקעין ולכן היא פטורה מתשלום מס. כך קובע סעיף 4 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963. אולם, אם היורש ירצה למכור את אותה דירה, הוא עלול לחוב בתשלום מס שבח למעט במקרים שבהם הוא זכאי לפטור מתשלומו לפי החוק, וזאת כפי שיוסבר להלן (ראו גם מאמר בנושא מיסים במכירת דירה).

פטור מס שבח לפי סעיף 49ב(5) לחוק מיסוי מקרקעין

סעיף 49ב(5)לחוק מיסוי מקרקעין קובע שמי שמוכר דירת מגורים מזכה שקיבל בירושה, יהיה זכאי לפטור ממס שבח בכפוף לקיומם של שלושה תנאים מצטברים: 

תנאי ראשון

המוכר היורש הוא בן זוגו של המוריש, או צאצא של המוריש, או בן זוגו של צאצא של המוריש. יש לשים לב שלפי תנאי הורה שירש דירה מילדו אינו זכאי לקבלת פטור מס שבח בעת מכירתה.

תנאי שני

המוריש היה לפני פטירתו בעלים של דירת מגורים אחת בלבד. 

לגבי תנאי זה יש לשים לב שאין מדובר רק בבעלות על דירת מגורים שלמה, כי אם גם בבעלות על חלק מדירה, וזאת לאור ההגדרה של "דירת מגורים" שמופיעה בסעיף 1 לחוק מיסוי מקרקעין, ולפיה המדובר ב-"דירה או חלק מדירה, שבנייתה נסתיימה והיא בבעלותו או בחכירתו של יחיד, ומשמשת למגורים או מיועדת למגורים לפי טיבה, למעט דירה המהווה מלאי עסקי לענין מס הכנסה."  

מי שיש לו לפחות שתי דירות מגורים אותן הוא מעוניין להוריש לילדו, למשל, כך שהם יוכלו למכור אותן תוך קבלת פטור ממס שבח, יכול לעשות בחייו תכנון מס באופן לפיו הוא יעביר כבר בחייו את אחת הדירות במתנה וללא תמורה, ואת הדירה האחרת להוריש לו. כתוצאה ממהלך זה הוא יהיה רק בעל דירת מגורים אחת  לפני פטירתו, וכתוצאה מכך ילדו יוכל לעמוד בתנאי זה לצורך קבלת הפטור ממס שבח בעת מכירת הדירה לצד שלישי.

תנאי שלישי

אילו המוריש היה עדיין בחיים ומוכר את דירת המגורים, הוא היה פטור ממס בשל המכירה

תנאי זה נקבע מאחר שמטרת הפטור לפי סעיף 49ב(5) לחוק מיסוי מקרקעין היא להעמיד את היורש בנעלי המוריש, כך שזכאותו אינה יכולה לעלות על זכאותו של המוריש. יש לשים לב שמדובר בפטור שקיים נכון למועד המכירה של הדירה שהתקבלה בירושה, ולא בפטור שקיים נכון למועד הפטירה של המוריש. 

יורש שעומד בכל התנאים המצטברים הללו זכאי לקבל פטור ממס שבח לפי סעיף 49ב(5)לחוק מיסוי מקרקעין, וזאת ללא תלות במספר הדירות שיש לו, או במספר הפטורים שהוא כבר ניצל בעבר.

מומלץ להשתמש בפטור זה כאשר הוא חל,  מאחר שהוא מתווסף לכל פטור אחר שהיורש עשוי להיות זכאי לו, כך שהשימוש בו לא יפגע בזכותו לעשות בעתיד שימוש גם בפטורים אחרים.

עוד יש לשים לב שהגדרתה של "דירת מגורים מזכה" הינה דירת מגורים ששימשה בעיקרה למגורים לפחות באחת משתי התקופות שלהלן: (1)   ארבע חמישיות מהתקופה שבשלה מחושב השבח; או (2)   ארבע השנים שקדמו למכירתה.

במידה שמדובר במספר יורשים, מומלץ לערוך הסכם לחלוקת העיזבון כדי להביא למיצוי מקסימלי של הטבות המס שניתנות לפי החוק.

לייעוץ התקשרו 050-5273012 או השאירו פנייה באתר:

פטור מס שבח לפי סעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין

סעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין קובע שמי שנותן נכס מקרקעין במתנה לקרוב משפחה שלו יהיה פטור מתשלום מס שבח, בתנאי שמדובר בקרוב שמצויין בפסקאות (1) ו-(2) להגדרה "קרוב" שבסעיף 1 (כגון בן זוג, הורה, צאצא ועוד), או בתנאי שמדובר באח או אחות אך זאת אך ורק לגבי זכות שהוא קיבל מהורה או מהורי הורה בלא תמורה או בירושה. 

כלומר, בעוד מי שנותן דירה במתנה לקרובי המשפחה שמפורטים בחוק ואשר אינם אח או אחות שלו, יהיה זכאי לקבל את פטור מס השבח לגבי כל דירה שתינתן על ידו להם במתנה, אזי כאשר מדובר במתן דירה במתנה לאח או אחות של נותן המתנה, נותן המתנה יהיה פטור ממס שבח רק בתנאי שמדובר בדירה שהוא עצמו קיבל במתנה או בירושה מהוריו או מסביו. 

מכאן נובע איפוא שמי שקיבל נכס מקרקעין, לרבות דירה, בירושה מהוריו או מסביו יוכל להיות זכאי לקבלת פטור ממס שבח בעת שהוא מעביר את הדירה לאחיו או לאחותו.

התייעצות עם עורך דין

שמי ישראל אליאב, בעל משרד עו"ד מקרקעין בראשון לציון.

משרדי מציע מעטפת שירותית משפטית נרחבת בדיני הנדל"ן. לכל שאלה והתייעצות בנושא מכירת דירה שהתקבלה בירושה, ניתן לפנות אלי דרך טופס יצירת הקשר שבאתר, באמצעות הוואטסאפ או ביצירת קשר טלפוני ישיר.

במאמר זה דנו בנושאים הבאים:

לייעוץ ראשוני השאירו פנייה:

או התקשרו:

לייעוץ ראשוני השאירו פנייה:

או התקשרו:

מאמרים מקצועיים נוספים: