ליצירת קשר ישיר

חייגו: 050-5273012

העברה ללא תמורה בין אחים

עסקת העברה נכס ללא תמורה בין אחים (או עסקת העברת נכס במתנה בין אחים) הינה סוג ספציפי של עסקאות העברה ללא תמורה בין קרובי משפחה שמקובל לערוך.

קיימות מספר סיבות שבגינן מקובל לערוך עסקה להעברה ללא תמורה בין אחים (או בין קרובי משפחה בכלל) כגון רצון לאזן בין חלוקת מתנות או ירושות בקרב בני המשפחה, רצון לערוך סדר באופן חלוקת הרכוש המשפחתי, מניעת סכסוכי ירושה עתידיים, וכן שיקולי מס, וזאת כפי שיוסבר להלן. 

מס שבח בעסקת העברה ללא תמורה בין אחים

התנאים למתן פטור מס שבח בעסקת העברת נכס במתנה בין אחים קבועים בסעיף 62(א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963, אשר במסגרת תיקון מס' 76 לחוק תוקן בנוסח הבא, וזאת החל מיום 1.8.2013: 

"מכירת זכות במקרקעין והקניית זכות באיגוד ללא תמורה מיחיד לקרובו – יהיו פטורים ממס; לעניין זה, "קרוב" – קרוב כאמור בפסקאות (1) ו-(2) להגדרה "קרוב" שבסעיף 1, וכן אח או אחות, לגבי זכות שקיבלו מהורה או מהורי הורה בלא תמורה או בירושה."

כלומר, החל מיום 1.8.2013 ואילך, על מנת שהאח שנותן את הנכס במתנה לאחיו יהיה פטור מתשלום מס שבח, עליו בעצמו לקבל את הנכס במתנה או בירושה מהורי האחים או מהורי הוריהם (כלומר, הסבים של האחים). 

מדובר במגבלה שלא הייתה קיימת קודם לכן, אלא היא הוספה במסגרת תיקון 76 לחוק. עם זאת, במסגרת החלטת מיסוי 6642/21 נקבע שהפטור ממס שבח לפי סעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין יחול גם במקרים שבהם הוכח שלפחות 95% מהכספים ששימשו לרכישת הדירה המועברת ניתנו במתנה, וכי הדירה מועברת בין האחים במתנה וללא תמורה. נטל ההוכחה שהדירה המועברת נרכשה מכספים שהתקבלו במתנה מהורים או מהורי הורים מוטל על מי שמבקש את הפטור ממס שבח. 

עוד יש לשים לב שלצורך קבלת הפטור ממס שבח, ההעסקה צריכה להיערך בין מעביר הנכס כיחיד להבדיל ממעביר נכס שהינו בעלים של תאגיד או כל גוף משפטי אחר. 

כאשר נכס המקרקעין שמועבר ללא תמורה הינו דירת מגורים מזכה (כהגדרתה בחוק מיסוי מקרקעין), ניתן לחילופין להשתמש בפטור מס שבח שניתן לגבי דירה כזו, וזאת בכפוף לתקופות הצינון שקבועות בסעיף 49ו לחוק מיסוי מקרקעין: 

אם הדירה לא שימשה דרך קבע למגורי האח המעביר, יש להמתין 4 שנים מהיום שבו הוא נעשה בעליה. 

אם הדירה שימשה דרך קבע למגורי האח המעביר, יש להמתין 3 שנים מהיום שבו הוא החל לגור בה בהיותו בעליה. 

מס רכישה בעסקת העברת דירה בין אחים

כל עסקת העברה ללא תמורה בין אחים תחויב במס רכישה בשיעור של שליש מגובה מס רכישה הרגיל (קרי, סכום המס שהיה חל על העיסקה לו היא הייתה נעשית בתמורה), וזאת לפי תקנה 20 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), תשל"ה-1975. 

כלומר, בעוד שהפטור ממס שבח לגבי עסקת נכס במתנה בין אחים יינתן רק כאשר מדובר בנכס שהתקבל בידי האח המעביר במתנה או בירושה מהורי האחים או מהורי הוריהם, אזי הפטור ממס רכישה יינתן לגבי כל עסקת העברה ללא תמורה בין אחים. 

עוד יובהר כי הפטור ממס רכישה לאח שמקבל את הנכס ללא תמורה יחול גם במקרה שבו האח שמעביר את הנכס ללא תמורה אינו זכאי לקבלת פטור ממס שבח.

כיצד מבצעים עסקת העברת דירה ללא תמורה בין אחים?

חשוב לזכור שגם עסקת העברה ללא תמורה בין אחים מהווה עסקת מקרקעין לכל דבר, ועל כן יש להקפיד ולבצע אותה בהתאם לכל הכללים שחלים על עסקת מקרקעין, בשינויים המחויבים. 

לשם כך, יש להקפיד ולחתום על כל המסמכים שנדרשים לגבי עריכת עסקת מקרקעין, אם כי במקום חתימה על הסכם, הצדדים יכולים לחתום על תצהירי מתנה (תצהיר מטעם האח שנותן את המתנה ותצהיר מטעם האח שמקבל את המתנה). עם זאת, מומלץ לחתום על הסכם מתנה במקרה שבו המתנה מותנית בתנאים כלשהם. בנוסף, על הצדדים לחתום על שטרי מכר ללא תמורה, ייפוי כח בלתי חוזר, ועוד. 

לאחר מכן יש לדווח על העסקה לרשות המסים, להמתין לקבלת האישורים לרישום העסקה בטאבו (אישור מס שבח, אישור מס רכישה, ואישור עיריה), ולהגיש את כל המסמכים הרלוונטיים לטאבו.

התייעצו עמנו

משרד עורכי דין ישראל אליאב מספק מעטפת משפטית מלאה בדיני הנדל"ן.

לכל שאלה והתייעצות, ניתן לכתוב לנו בוואטסאפ, להשאיר פניה באתר או ליצור עמנו קשר טלפוני.

עשוי לעניין אתכם: מיסים במכירת דירה

במאמר זה דנו בנושאים הבאים:

לייעוץ ראשוני השאירו פנייה:

או התקשרו:

לייעוץ ראשוני השאירו פנייה:

או התקשרו:

מאמרים מקצועיים נוספים: