ליצירת קשר ישיר

חייגו: 050-5273012

העברת דירה בגירושין

תוכן עניינים

כאשר בני זוג מתגרשים או נפרדים זה מזה, אחת הסוגיות המרכזיות של חלוקת הרכוש ביניהם עוסקת בדירת המגורים שלהם. מטבע הדברים, לרוב מדובר בנכס הכי משמעותי ויקר ערך שיש לבני הזוג. 

בחלק מהמקרים, מתקבלת החלטה לפיה בני הזוג יעבירו אחד לשני (או לילדיהם) את הזכויות בדירת המגורים שלהם, וזאת בתשלום או ללא תשלום. לכאורה, על פניו, מדובר בעסקת מקרקעין לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963, שמחוייבת בתשלום מס שבח (לגבי בן הזוג שהעביר את הדירה) ומס רכישה (לגבי בן הזוג שקיבל את הדירה). אולם, המחוקק החליט להקל על בני הזוג הללו ולפטור אותם מתשלום מסים אלו בכפוף לתנאים מסוימים,  וזאת כאמור בסעיף 4א לחוק מיסוי מקרקעין שכותרתו הינה "העברה אגב גירושין". 

מהי העברה אגב גירושין?

על מנת להקל על בני זוג שמתגרשים ומחליטים להעביר האחד לשני (או לילדיהם) את הזכויות בדירת המגורים שלהם, או בכל נכס מקרקעין אחר (כגון בית עסק, חנות, מגרש, וכיו"ב), אשר הזכויות בו רשומות על שם שני בני הזוג או רק אחד מהם, קבע המחוקק בסעיף 4א לחוק מיסוי מקרקעין שהעברה כזו לא תיחשב כמכירת הנכס.   

כלומר, העברת הנכס לא תהווה אירוע מס, ועל כן היא גם תהיה פטורה מתשלום מס שבח ומס רכישה (אם כי לא יינתן לה פטור ממס רכוש, שבעבר חל על מגרשים פנויים וזאת עד לשנת 2000). בנוסף גם אין כל צורך לדווח עליה לרשות המסים (ראו גם את מאמרי בנושא מיסים במכירת דירה).  

קביעה זו חלה כאמור על כל נכס מקרקעין שמועבר בין בני זוג במסגרת הליכי הגירושין שלהם, בין אם מדובר בדירת מגורים, בית פרטי צמוד קרקע, נכס מסחרי או כל נכס מקרקעין אחר, ובין אם ההעברה נעשתה בתשלום או בחינם. 

עם זאת, תשלום המסים איננו מתבטל לגמרי, אלא הוא למעשה נדחה למועד שבו בן הזוג שקיבל את הזכויות ימכור את הדירה, ובמקרה כזה מס השבח שלו יחושב גם לגבי התקופה שלפני ביצוע ההעברה אגב הגירושין, וזאת כפי שיוסבר בהמשך הדברים להלן.

וכך קובע סעיף 4א לחוק מיסוי מקרקעין: 

"העברת זכויות בזכות במקרקעין או בזכות באיגוד מקרקעין, הנעשית על פי פסק דין שניתן אגב הליכי גירושין, לא יראוה כמכירה או כפעולה באיגוד לענין חוק זה, בין אם היא העברה בין בני הזוג ובין אם היא העברה מהם לילדיהם, ובמכירת הזכות במקרקעין או בפעולה באיגוד במקרקעין על ידי מי שהועברו לו הזכויות בזכות במקרקעין כאמור, יהיו שווי הרכישה של הזכות ויום רכישתה, לרבות לענין סעיף 7א, שווי הרכישה ויום הרכישה שהיו נקבעים לפי הוראות חוק זה או לפי הוראות הפקודה, לפי הענין, אילו נמכרה הזכות או נעשתה הפעולה על ידי מי שהעביר את הזכויות בה."

בנושא זה  ראו גם העברה ללא תמורה.

ומה לגבי החיוב בהיטל השבחה?

ובכן, ישנן ועדות מקומיות לתכנון ובניה שמסכימות לפטור את בן הזוג שהעביר את הזכויות מתשלום היטל השבחה, בכפוף להחתמת בן הזוג שקיבל את הזכויות על כתב התחייבות לפיו הוא ישלם את היטל ההשבחה (במקום בן הזוג שהעביר לו את הזכויות), כאשר הוא עצמו ימכור את הדירה. עם זאת, ישנן גם ועדות שאינן מסכימות לכך, ומחייבות בהיטל השבחה את בן הזוג שהעביר את הזכויות אגב הגירושין.  

ראו מאמרי בנושא פטור מהיטל השבחה

מהו פסק דין שניתן אגב הליכי גירושין?

סעיף 4א לחוק מיסוי מקרקעין קובע שעל מנת שהעברת זכויות בנכס מקרקעין בשל גירושין לא תיחשב כמכירה לגבי החוק, עליה להתבצע לפי "פסק דין שניתן אגב הליכי גירושין". לפני שנוסח סעיף זה תוקן בשנת 2005 במסגרת תיקון 55 לחוק, הוא קבע שהעברת הזכויות צריכה להתבצע לפי "פסק דין לגירושין". 

מהוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 6/2006, מיום 17.7.2006 של רשות המסים עולה שמשמעות תיקון זה הינה שלצרכי סעיף 4א לחוק אין צורך במתן "פסק דין לגירושין", כלומר, אין צורך בפסק דין למתן גט מטעם בית הדין הרבני, אלא די ב-"פסק דין שניתן אגב הליכי גירושין", כלומר, פסק דין שניתן על ידי בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה אשר מכריע בתביעת רכוש או פסק דין שמאשר הסכם גירושין/הסכם חלוקת ממון, ונותן לו תוקף של פסק דין לפי חוק יחסי ממון, וזאת גם אם יתר הליכי הגירושין טרם הסתיימו בין בני הזוג, כגון טרם ניתן הגט או טרם הסתיימו הליכי המזונות, משמורת הילדים, וכיו"ב. 

עוד יובהר שסעיף 4א חל לא רק על בני זוג שהתחתנו פורמאלית והתגרשו או נפרדו זה מזה, אלא גם על בני זוג שהינם ידועים בציבור (כלומר, מקיימים מקיימי חיי משפחה ומנהלים משק בית משותף), לרבות בני זוג מאותו המין, שהחליטו להיפרד זה מזה, ויש להם הסכם פרידה שאושר וקיבל תוקף של פסק דין. 

לייעוץ התקשרו 050-5273012 או השאירו פנייה באתר:

מה קורה כאשר בן הזוג שקיבל את הדירה מחליט למכור אותה?

כאמור, תשלום המסים של עסקת העברת הדירה אגב הגירושין איננו מתבטל לגמרי, אלא הוא למעשה רק נדחה למועד שבו בן הזוג שקיבל את הדירה ירצה למכור אותה לאחר מכן לקונה כלשהו, מאחר שבמקרה כזה מס השבח של בן הזוג שקיבל את הדירה יחושב לא רק לגבי התקופה שבה הוא עצמו החזיק בדירה אלא גם לגבי התקופה שבה בן הזוג שהעביר את הדירה החזיק בה לפני ביצוע ההעברה אגב הגירושין. 

חישוב זה נעשה לפי עקרון רציפות המס, ויכולה להיות השפעה כספית משמעותית על מס השבח שחל על בן הזוג שקיבל את הדירה, אלא אם כן הוא זכאי לפטור ממס שבח. 

לפיכך, ככל שלבן הזוג שקיבל את הדירה לא יהיה פטור ממס שבח בעת מכירתה, מומלץ לו להתייעץ עם גורם מקצועי כדי לעשות תכנון מס ולהחליט האם אכן כדאי לו לנצל את הפטור לפי סעיף 4א לחוק מיסוי מקרקעין. 

בהקשר זה יצויין כי רשות המסים פירסמה החלטת מיסוי 1609/21 לגבי בן זוג שקיבל זכויות בדירה לפי סעיף 4א לחוק, ואשר מבקש למכור אותה לאחר מכן תוך ניצול הפטור ממס שבח לפי סעיף 49ב(2) לחוק.

ככלל, הפטור ממס שבח לפי סעיף 49ב(2) לחוק ניתן למי מי שיש לו דירת מגורים אחת בלבד, שבה הוא מחזיק במשך לפחות 18 חודשים, הוא לא מכר במשך 18 החודשים הללו דירה אחרת בפטור, והוא מוכר אותה בתמורה לסך של עד 4.5 מליון ₪. 

החלטת המיסוי הנ"ל עסקה בשני בני זוג שרכשו יחדיו דירת מגורים והתגוררו בה עד לגירושיהם. במסגרת הסכם הגירושין שלהם שאושר וקיבל תוקף של פסק דין, נקבע שזכויות הבעל בדירה תועברנה לאשה, כך שהיא הפכה למלוא הבעלים של הדירה, שהינה גם דירתה היחידה. 

האשה ביקשה למכור את הדירה מייד לאחר מכן, תוך ניצול הפטור ממס שבח שקבוע בסעיף 49ב(2) לחוק. לשם כך היא ביקשה מרשות המסים לאשר שלצורך התנאי של תקופת 18 החודשים כאמור בסעיף זה, יש לכלול גם את התקופה שבה היא גרה ביחד עם בעלה לשעבר לפני הגירושין. 

רשות המסים קבעה שתנאי של 18 חודשים לפי סעיף 49ב(2) לחוק מתקיים כאשר הדירה הייתה בבעלות בני הזוג במשך תקופה העולה על 18 חודשים, בני הזוג התגוררו בדירה לתקופה העולה על 18 חודשים לפני הגירושין, והדירה מועברת בשלמות לאחד מבני הזוג במסגרת העברה אגב גירושין ולפי סעיף 4א לחוק.

התייעצות משפטית

ברוכים הבאים למשרדי,

שמי ישראל אליאב, עו"ד מכירת דירה בעל וותק של למעלה מ-25 שנים.

משרדי מעניק ייעוץ משפטי וליווי אישי לכל לקו ולקוחה בדיני הנדל"ן, החל מעסקאות מכר ורכש פשוטות ועד לעסקאות נדל"ן מורכבות.

בכל שאלה והתייעצות עם עורך דין נדל"ן בנושא העברת דירה בגירושין, השאירו לי פניה באתר, צרו עמי קשר טלפוני או כתבו לי בוואטסאפ.