ליצירת קשר ישיר

חייגו: 050-5273012

עורך דין התחדשות עירונית

תוכן עניינים

מהי התחדשות עירונית?

התחדשות עירונית היא שם כולל לסוגי פרוייקטים המיועדים לשיפור מתחמי מגורים ובתים משותפים ישנים שנבנו לפני שנת 1980, הן בדרך של חיזוקם מפני רעידות אדמה ושדרוג התשתיות והשטחים הציבוריים שלהם והן בדרך של הריסתם והקמת בניינים חדשים וגדולים יותר במקומם. 

בעלי הדירות הנכנסים לפרוייקט של התחדשות עירונית, מקבלים הטבות שונות, בעיקר באמצעות הרחבת דירתם הקיימת או אף קבלת דירה חדשה ומשופרת במקום הדירה המקורית. 

הגורמים העיקריים ששותפים לפרוייקט התחדשות עירונית הינם הדיירים (בעלי הדירות), הקבלן/יזם, והרשות המקומית שאחראית על מתן היתרי הבניה לפרוייקט וחיבורו לתשתיותיה. 

סוגי פרויקטים של התחדשות עירונית

נכון להייום, מבוצעים שלושה סוגים עיקריים של פרוייקטים במסגרת תהליך התחדשות עירונית: 

(א) פרוייקט תמ"א 38.1 - שיפוץ והרחבה של בית משותף

במסגרת פרוייקט זה הקבלן מתחייב לחזק את התשתיות של הבניין המשותף מפני סיכון של רעידות אדמה, להרחיב את הדירות הקיימות (כגון ע"י הוספת ממ"ד ומרפסת שמש) וביצוע השיפוצים המתחייבים מכך בדירה, וכן לשפץ את הבניין כולו (כגון ע"י שיפוץ הלובי, שיפוץ מקומות החניה, והוספת מעלית). בתמורה לכך, הקבלן מקבל את הזכות לבנות דירות חדשות על גג הבית המשותף ו/או במפלס הקרקע ולמכור אותן. 

(ב) פרוייקט תמ"א 38.2 - הריסה ובנייה מחדש של בית משותף

פרוייקט תמ"א 38.2 מיועד למקרים שבהם עדיף מבחינה כלכלית והנדסית, להרוס את בניין המגורים הישן ולבנות בניין חדש במקומו לפי תקן העמידות מפני רעידות אדמה, מאשר לחזק אותו לפי הקריטריונים של תמ"א 38.1. מדובר למעשה בסוג של עסקת קומבינציה, במסגרתה הקבלן מתחייב להרוס את הבניין הישן, לבנות בניין חדש, ולתת לדיירי הבניין הישן דירה בבניין החדש, שלרוב הינה גדולה יותר מדירתם הישנה, ובתוספת חניה ומחסן. 

(ג) פרוייקט פינוי-בינוי - הריסה ובניה מחדש של מתחם מגורים שלם

פרוייקט פינוי-בינוי עוסק אף הוא בהריסה ובניה מחדש בדומה לתמ"א 38.2, אלא שבמקרה זה מדובר במתחם מגורים שלם, להבדיל מבניין מגורים אחד בלבד.  גם בפרוייקט זה הדיירים מקבלים דירה בבניין החדש בתוספת חניה ומחסן, אולם בנוסף הם גם זכאים לקבל שדרוג של המרחבים הציבוריים באיזור מגוריהם. 

לייעוץ התקשרו 050-5273012 או השאירו פנייה באתר:

אבני דרך בייזום ובביצוע פרוייקט מסוג תמ"א 38

השלב המעשי הראשון, לאחר שהוברר כי הבניין עומד בקריטריונים הנדרשים כדי לעבור תהליך של פרוייקט תמ"א 38, הא יצירת קשר בין בעלי הדירות בבניין – הדיירים – לבין יזמים. יש והדיירים יוצרים את הקשר הראשוני ויש מקרים שהקשר נוצר ביוזמת היזם. נתון אחד יש לזכור והוא כי הדיירים הם "בעלי הבית". הם אלה שבידיהם נתונה בחירת היזם.

הבחירה תיעשה על בסיס מספר פרמטרים עיקריים ובהם נסיונו ומקצועיותו של היזם, תקשורת בינאישית טובה בינו ובין הדיירים והתמורה אותה הוא מתעתד לספק לדיירים. יש לומר, שאת התמורה המובטחת יש לבחון בראיה אובייקטיבית וריאלית, המביאה בחשבון גם את ההיקף המוגבל של זכויות הבניה וגם את הכדאיות הכלכלית של היזם. דרישות מוגזמות מצד הדיירים ו/או הבטחות מוגזמות מצד היזם, סופן שיטרפדו את האפשרות להוציא את הפרוייקט לפועל או, חלילה, יביאו לעצירת הבניה בטרם הושלם הפרוייקט.

מעת שמתרקם הקשר בין הדיירים לבין היזם, זהו המועד שבו על הדיירים לבחור עורך דין שייצגם בהיבטים המשפטיים של פרוייקט התמ"א ובראשם ניהול מו"מ עם היזם ובאי כוחו על תנאי ההסכם. יש לומר כי בפרוייקט מסוג תמ"א 38, שכר הטרחה של עורך הדין של הדיירים משולם על-ידי היזם. נוסחה זו לפיה עורך הדין מייצג את הדיירים אל מול היזם, אך היזם הוא זה שמשלם את שכר טרחת עורך הדין, אינה פשוטה. על הדיירים לתת את הדעת לבחירת עורך דין בעל עמוד שדרה, שלא יהסס לעמוד על הדרישות החיוניות לשמירת זכויות הדיירים, גם אם הן לא תואמות בדיוק את האינטרסים של היזם. חובת הנאמנות של עורך הדין נותרת כל העת אך ורק כלפי הדיירים.

הבטחת זכויות הדיירים באה לידי ביטוי גם בערבויות בנקאיות שעל היזם לספק. ערבויות אלו מיועדות למימוש במקרה שהיזם אינו עומד בהתחייבויות עיקריות כלפי הדיירים, כגון השלמת העבודות תוך פרק זמן מסויים, תשלום דמי שכירות לדיירים (כולם, במקרה של פרוייקט תמ"א 38/2 או חלק מהם הזכאי לכך על-פי החוק במקרה של תמ"א 38/1), התאמת הרישום של נתוני הבניין והדירות בטאבו לאחר השלמת הבניה וכיוב'.         

בשלב זה, על הדיירים לעגן בצורה ברורה את זהות חברי נציגות הדיירים, תפקידם וסמכויותיהם. הנציגות מטעם הדיירים מונה שניים–שלושה חברים בדרך כלל, והיא הגורם המקשר בין הדיירים לבין כלל הגורמים המעורבים בפרוייקט, וביניהם הקבלן, מפקח הנדסי, עורך דין וכיוב'. לנציגות ניתנות הסמכויות המוקנות לה על-ידי הדיירים. לצד הסמכויות חברי הנציגות נוטלים על עצמם  אחריות, אך יש להתנות מראש כי חברי הנציגות לא יהיו אחראים לתוצאות כושלות של פעילות או החלטה שלהם, ובלבד שבאותה פעילות או החלטה שנתקבלה נהגו בתום לב ולא לטובת אינטרס זר או צד שאינו דיירי הבניין.                

כדי לקדם ובמהירות האפשרית את הפרוייקט, הכרחי שעל ההסכם יחתמו לכל הפחות מספר הדיירים המהווים את הרוב המינימלי הדרוש על-פי החוק, ורצוי שיחתמו עליו כמה שיותר דיירים, ואם ניתן – כל הדיירים. חתימת כל הדיירים תחסוך הליכים משפטיים שעשויים לעכב את ביצוע הפרוייקט.

עם חתימת ההסכם ברוב מספיק, ייחל היזם בהליכים ובפעולות הדרושות לשם קבלת היתר בניה. מדובר בתהליך לא קצר, שבדרך כלל נמשך בין שנה לשנתיים. לאחר קבלת ההיתר, יתחיל שלב ביצוע ההסכם בפועל.

מומלץ מאוד שהדיירים ימנו מפקח הנדסי מטעמם, אשר יוודא שעבודות הקבלן מתבצעות בצורה תקינה, בהתאמה להיתר הבניה ולתכניות הביצוע. על המפקח מטעם הדיירים להתריע בפני הקבלן במקרה של גילוי ליקויים ולוודא שהקבלן מתקן את הנדרש לשביעות רצון המפקח.

השלמת התחייבויות הקבלן, מלבד התחייבויותיו ואחריותו לטיב ותקינות הבניה, באה לידי ביטוי בקבלת אישורי הרשויות הרלבנטיות ולאחר מכן בתיקון אופן הרישום בטאבו של הבית המשותף.           

עורך דין הדיירים

רצוי מאוד שעורך הדין יהיה ניחן  בבקיאות וניסיון משפטיים, ולצד זה גם באישיות ותכונות אופי מתאימות.

באשר לצורך בבקיאות ובניסיון משפטיים, הדבר ברור:- לעוה"ד המייצג דיירים במסגרת עסקת התחדשות עירונית יש אחריות רבה ותפקידים שונים ומגוונים. עורך הדין אמון על ניהול המו"מ על תנאי ההסכם עם הקבלן, לשאוף להשגת תמורה אופטימלית עבור הדיירים, להגן עליהם מפני סיכונים פוטנציאליים באמצעות ערבויות ובטחונות, לקבל יפויי כח מתאימים מאת הקבלן שמסמיכים אותו בין היתר למחוק הערות אזהרה ורישומים אחרים במקרים מתאימים על-פי הוראות ההסכם, ועוד. גם לאחר חתימת ההסכם, לעורך הדין תפקידים שונים וכך עד השלמת הפרוייקט וכלל התחייבויות הקבלן. 

באשר לאישיות ולתכונות האופי המתאימות, אלו חשובות משום שעל עורד הדין לתקשר היטב, בדרך סבלנית ואמפטית  עם דיירים רבים, מכל שכבות האוכלוסיה, שעניין התמ"א זר להם, החשש מפני התפתחויות בלתי צפויות או פגיעה באיכות חייהם מטרידה אותם, ומטבע הדברים הם מצפים להקשבה ולקבלת הסברים אודות הפרוייקט, משמעותו, ושלביו השונים ואף לקבל תשובות לשאלות שיציגו.    

עורך הדין יכין הסכם ייצוג ושכר טרחה בינו ובין הדיירים. ההסכם יגדיר את תפקידיו של עורך הדין, את השירותים המשפטיים שיספק לדיירים, את שלבי הפרוייקט, את שכר טרחתו ולוח זמנים לתשלומו.  

למרות ששכר הטרחה בפרוייקט התחדשות עירונית משולם לעוה"ד על ידי היזם/קבלן, חשוב שפרטי שכר הטרחה יהיו חלק מהסכם הייצוג, הן משום שזהו המבנה הלוגי של הדברים (היזם משלם את שכר הטרחה שמסוכם בין עוה"ד ובין הדיירים) והן לצורכי שקיפות, שהיא אלמנט חשוב ביותר במרקם היחסים בין הגורמים השונים בפאוייקט התחדשות עירונית.    

בכל שאלה והתייעצות עם עורך דין התחדשות עירונית בראשון לציון, הינכם מוזמנים להשאיר לנו פניה באתר, ליצור עמנו קשר טלפוני או לכתוב לנו בוואטסאפ.