ליצירת קשר ישיר

חייגו: 050-5273012

תביעה לפינוי מושכר

תוכן עניינים

תביעה לפינוי מושכר הינה תביעה שמוגשת על ידי משכיר (בעלים של נכס מקרקעין מושכר), כנגד הדייר ששוכר ממנו את הנכס, ואשר מסרב לפנות את הנכס בניגוד להוראות הסכם השכירות שנערך בין הצדדים והדין. 

בדרך כלל הצורך בהגשת תביעת פינוי מתעורר כאשר  הדייר מסרב לפנות את הנכס למרות שתקופת השכירות החוזית כבר הסתיימה, או כאשר תקופת השכירות טרם הסתיימה אולם הדייר הפר את הסכם השכירות הפרה יסודית שמקנה למשכיר את הזכות לדרוש מהשוכר לפנות את הנכס כבר במהלך תקופת השכירות.

מטרת הגשת תביעת פינוי המושכר הינה לקבל מבית המשפט פסק דין שמורה לדייר לפנות את הנכס. אם השוכר יפר גם את הוראות פסק הדין, ניתן יהיה לאכוף עליו את פסק הדין באמצעות נקיטת הליכי הוצאה לפועל. 

מבחינה פרוצדוראלית, כיום קיימים שני סוגים של הליכים להגשת תביעה לפינוי מושכר: תביעה בסדר דין רגיל ותביעה בסדר דין מהיר, וזאת בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, שנכנסו לתוקף ביום 1.1.2021.  

בעוד שבתביעת פינוי מושכר בהליך רגיל ניתן לתבוע את הוצאת כל הצווים כנגד השוכר, הן צו לפינוי הנכס והן צווים כספיים, אזי בתביעת פינוי מושכר בהליך מהיר, ניתן לתבוע אך ורק את צו פינוי הנכס. 

במאמר זה נדון בתביעה לפינוי מושכר בהליך מהיר בלבד, וזאת כפי שיוסבר להלן.

מהי תביעה לפינוי מושכר בסדר דין מהיר?

תביעה לפינוי מושכר בסדר דין מהיר הינה תביעה שמתנהלת במשך זמן קצר יחסית, שלעתים אף יכול להסתיים תוך 60 יום בלבד ממועד הגשת התביעה, וזאת בהתאם להוראות תקנה 81 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018.

מדובר ביתרון מאד משמעותי, במיוחד למשכיר שמעוניין לפנות את הדייר מהנכס שלו כמה שיותר מהר, מאחר שתביעת הפינוי בסדר דין רגיל מתנהלת במשך מספר חודשים, ולעתים אף במשך מספר שנים. 

וכדי לאפשר את ניהול ההליך המהיר במשך זמן כה קצר יחסית, חלים עליה המגבלות הבאות:  

(1) המשכיר (התובע) רשאי לתבוע רק את צו הפינוי

בתביעת פינוי בסדר דין מהיר ניתן לתבוע אך ורק צו לפינוי המושכר. 

אם המשכיר מעוניין לתבוע גם צווים כספיים נוספים מכח אותה עילת פינוי, כגון צו לתשלום כל החובות הכספיים של השוכר כלפיו (חוב דמי שכירות, חוב בגין תשלומים שוטפים, ועוד) או צו לקבלת פיצוי בגין כל הנזקים שהשוכר גרם לנכס (ככל שהיו כאלו), יהיה עליו להגיש נגדו תביעה נפרדת ונוספת לצורך קבלתם, אם כי ללא צורך בהגשת בקשה לפיצול סעדים לבית המשפט. במקרה כזה, על המשכיר להודיע לבית המשפט על הגשת התביעה הנוספת, ולציין האם מתקיימים בה התנאים הנדרשים לצורך קיום הדיון גם בה במסלול של דיון מהיר.  

(2) השוכר (הנתבע) איננו רשאי להגיש תביעה שכנגד.

השוכר איננו רשאי להגיש באותו הליך מהיר תביעה משלו כנגד המשכיר (התובע).  

(3) השוכר (הנתבע) איננו רשאי להגיש הודעת צד ג'

השוכר איננו רשאי להגיש הודעה לצד שלישי, שאיננו התובע, באופן שדורש ממנו להשתתף או לשפות אותו בכל הנוגע לסעד הנתבע. 

(4) אין הליך קדם משפט

  הצדדים אינם נדרשים לקיים הליך קדם משפט לאחר שלב הגשת כתבי הטענות, אלא ניגשים ישירות לשלב ההוכחות. 

איך מנהלים תביעה לפינוי מושכר בסדר דין מהיר?

(1) הגשת כתב תביעה

על המשכיר (התובע) להגיש כתב תביעה לפינוי מושכר בסדר דין מהיר בפני בית משפט השלום שהנכס המושכר נמצא בתחום שיפוטו, לשלם את האגרה שכרוכה בכך, ולמסור עותק ממנו לנתבע. 

בכתב התביעה, על המשכיר לפרט את טענותיו העובדתיות והמשפטיות, ולצרף אליו את המסמכים הבאים: 

 • תצהירי עדות ראשית של העדים מטעמו; 
 • חוות דעת מומחה; 
 • אסמכתאות משפטיות ככל שישנן, 
 • ומסמכים נוספים שנוגעים לעניין התביעה, המצויים או שהיו מצויים ברשותו או בשליטתו של התובע ושאותרו על ידו לאחר חקירה ודרישה.

(2) הגשת כתב הגנה

על השוכר (הנתבע) להגיש כתב הגנה תוך 30 יום ממועד המצאת כתב התביעה לידיו. 

בכתב ההגנה, על השוכר לפרט את טענותיו העובדתיות והמשפטיות, ולצרף אליו את המסמכים הבאים: 

 • תצהירי עדות ראשית של העדים מטעמו; 
 • חוות דעת מומחה; 
 • אסמכתאות משפטיות ככל שישנן, 
 • ומסמכים נוספים שנוגעים לעניין התביעה, המצויים או שהיו מצויים ברשותו או בשליטתו של הנתבע ושאותרו על ידו לאחר חקירה ודרישה

(3) קביעת דיון הוכחות בתביעה

בית המשפט יקבע מועד לדיון בתביעה שלא יהיה מאוחר מ-30 ימים מהמועד האחרון להגשת כתב ההגנה האחרון בתיק, וזאת גם אם הנתבע הגיש את כתב ההגנה באיחור או שהוא לא הגיש כלל כתב הגנה. 

(4) הגשת עיקרי טיעון ואסמכתאות

שני הצדדים צריכים להגיש לבית המשפט את עיקרי טיעוניהם ורשימת אסמכתאות משפטיות, בהיקף של עד 5 עמודים בלבד, וזאת עד 14 יום לפני המועד שנקבע לדיון בתביעה.

(5) קיום דיון ההוכחות בתביעה

על כל העדים שהגישו תצהירי עדות ראשית להתייצב בבית המשפט ביום הדיון, לצורך חקירתם, אלא אם כן בית המשפט הורה אחרת. עד שלא הוגש תצהיר עדות ראשית מטעמו יוכל להעיד רק ברשות בית המשפט, ומטעמים מיוחדים.  

ככלל, על בית המשפט לשאוף לקיים ביום אחד את כל הדיון בתביעה לצורך חקירת העדים. עם זאת, בית המשפט רשאי לקבוע ימי דיון נוספים עד לגמר חקירת העדים, אך לא יותר מהפרש של 14 יום בין דיון לדיון.

(6) טעינת סיכומים בעל פה

בתום דיוני ההוכחות וחקירת העדים, כל צד רשאי לסכם בעל פה את טענותיו. 

(7) מתן פסק הדין

על בית המשפט לתת פסק דין בתביעה בתום הדיון בבית המשפט, ולכל המאוחר תוך 14 ימים לאחר מכן. 

לייעוץ התקשרו 050-5273012 או השאירו פנייה באתר:

איך אוכפים פסק דין לפינוי מושכר שניתן בהליך מהיר?

אם בית המשפט קיבל את תביעת הפינוי, ונתן פסק דין שמורה לדייר לפנות את המושכר, אולם הדייר עדיין מסרב לפנות את המושכר ולציית לפסק הדין, המשכיר יכול לאכוף עליו את ביצוע פסק הדין באמצעות נקיטת הליכי הוצל"פ.

מועד הפניה ללשכת ההוצל"פ כפוף לתנאים הבאים:

 • אם  פסק הדין קבע מועד ספציפי לפינוי, המשכיר רשאי לפנות ללשכת ההוצאה לפועל רק לאחר חלוף אותו מועד. 
 • אם  פסק הדין לא קבע מועד ספציפי לפינוי, המשכיר רשאי לפנות ללשכת ההוצאה לפועל לאחר שחלפו 15 יום ממועד מתן פסק הדין, אם השוכר היה נוכח בבית המשפט בעת מתן פסק הדין,  או לאחר 15 יום מהמועד שבו הומצא פסק הדין לידי השוכר, אם השוכר לא נכח בבית המשפט במועד מתן פסק הדין. 

איך מערערים על פסק דין לפינוי מושכר שניתן בהליך מהיר?

כל אחד מהצדדים, קרי, המשכיר או השוכר, רשאי להגיש ערעור על פסק הדין בפני בית המשפט המחוזי.

עם זאת, ככל שפסק הדין הורה על פינוי המושכר, עצם הגשת הערעור על ידי השוכר כשלעצמו איננו מעכב את ביצוע פסק הדין, והמשכיר יכול גם במקרה כזה לנקוט בהליכי הוצל"פ כנגד השוכר. 

לפיכך, אם השוכר רוצה להבטיח שלא יפנו אותו מהמושכר עד לסיום הדיון בערעור וקבלת פסק הדין בו, עליו להגיש בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין, ולקוות שהיא תתקבל. 

מהו לוח הזמנים לפינוי מושכר בהליך מהיר?

לוח הזמנים של המועדים להליכי תביעת פינוי בסדר דין מהיר ואכיפתו, החל ממועד הגשת כתב התביעה ואילך, הינו כמפורט להלן: 

 • 30 יום להגשת כתב הגנה
 • 30 יום (או פחות) לקיום דיון בתביעה
 • 14 יום (או פחות) למתן פסק דין 
 • 15 יום לפתיחת תיק הוצל"פ לאכיפת פסק הדין
 • 21 יום תקופת האזהרה לביצוע הפינוי
 • 14 יום לביצוע הפינוי בסיום תקופת האזהרה

התייעצות משפטית

משרד עורכי דין ישראל אליאב מספק מעטפת משפטית מלאה בדיני המקרקעין לרבות הגשת תביעות ונקיטת הליכים משפטיים.

בכל שאלה והתייעצות, הינכם מוזמנים להשאיר פניה באתר או ליצור קשר טלפוני ישיר.