ליצירת קשר ישיר

חייגו: 050-5273012

מכירת דירה שהתקבלה במתנה – פטור ממס שבח

תוכן עניינים

דירה במתנה מס שבח - מהו דבר החוק?

כאשר ניתנת דירה במתנה, חוקי מיסוי מקרקעין בארץ רואים בה כעסקה לכל דבר ועניין, וזאת למרות שהיא נעשית ללא תשלום תמורה. 

פירוש הדבר שגם על עסקה זו יש לדווח לרשויות מיסוי מקרקעין, כשם שיש לדווח על כל עסקת מקרקעין אחרת, וגם עסקה זו מחוייבת במסי מקרקעין, מס שבח ומס רכישה, בכפוף לפטורים או להקלות המס שחלים עליהם.

עם זאת, ככל שמדובר במתן דירה במתנה לקרובי משפחה מסויימים, נותן המתנה יכול להיות זכאי גם לפטור מתשלום מס שבח בהתאם לסעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963, ואילו מקבל המתנה, יחוייב בתשלום 1/3 בלבד משווי מס הרכישה הרגיל, בהתאם לתקנה 20 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה (מס רכישה), תשל"ה-1974). 

אולם, מה קורה כאשר מקבל דירה במתנה מעוניין למכור אותה לאחר מכן לקונה אחר: האם גם הוא יוכל להיות זכאי לקבלת פטור כלשהו ממס שבח במקרה כזה? 

ובכן, התשובה לשאלה זו טמונה בעיקרה באבחנה האם הדירה שהתקבלה במתנה, ושכעת עומדת להימכר לצד שלישי, הינה דירת מגורים מזכה, שמקנה פטור מתשלום מס שבח לפי  פרק חמישי 1 לחוק, או לאו. 

דירת מגורים מזכה הינה דירה שעונה על התנאים המצטברים הן לגבי ההגדרה של "דירת מגורים" בסעיף 1 לחוק והן לגבי ההגדרה של "מזכה" בסעיף 49 לחוק. ככלל, מדובר בדירה שבנייתה הושלמה, היא נמצאת היא בבעלות פרטית של בני אדם יחידים ולא בבעלות של חברה או תאגיד אחר, היא משמשת בפועל למגורים או מיועדת למגורים, אינה מהווה מלאי לעניין מס הכנסה, ומעל 50%  משטח הדירה שימש למגורים  ב-4 השנים שלפני המכירה או ב-80% מהתקופה שבשלה מחושב השבח.

מכירת דירה שהתקבלה במתנה, שאיננה דירת מגורים מזכה

אם הדירה שהתקבלה במתנה וכעת נמכרת, איננה דירת מגורים מזכה שמקנה פטור מתשלום מס שבח לפי  פרק חמישי 1 לחוק, מקבל המתנה יחוב בתשלום מס שבח, וזאת לא רק בגין השבח שנצבר מהתקופה שהוא עצמו הפך לבעלים של הדירה, אלא גם על השבח שנצבר מהתקופה שנותן המתנה הפך לבעלים של הדירה. כלומר, לפי יום הרכישה ושווי הרכישה ההיסטוריים של נותן המתנה. 

המשמעות היא שמקבל המתנה יצטרך למעשה לשלם גם את מס השבח שנותן המתנה היה צריך לשלם לכאורה בעת מתן הדירה במתנה בשעה שהוא ניצל את הפטור לפי סעיף 62 לחוק (כלומר, מדובר למעשה בדחיית מס). 

מכירת דירה שהתקבלה במתנה, שהינה דירת מגורים מזכה

כאשר מדובר במכירת דירה שהתקבלה במתנה, ואשר מהווה דירת מגורים מזכה שמקנה פטור ממס שבח לפי פרק חמישי 1 לחוק, יחול לכאורה סעיף 49ו לחוק מיסוי מקרקעין שקובע כך:

49.ו סייג לדירה שנתקבלה במתנה

(א) על אף האמור בהוראות הקודמות של פרק זה לא יינתן פטור במכירת דירת מגורים שהמוכר קיבל אותה במתנה –

  1. אם הדירה לא שימשה דרך קבע למגוריו של המוכר – עד שיחלפו ארבע שנים מיום שנעשה בעלה;
  2. אם הדירה שימשה דרך קבע למגוריו של המוכר – עד שיחלפו, מיום שהחל לגור בה דרך קבע בהיותו בעלה – שלוש שנים.

(ב) מוכר כאמור בסעיף קטן (א) שקיבל את הדירה לפני שמלאו לו 18 שנים, יתחיל לגביו מנין השנים האמורות מיום שמלאו לו 18 שנים.

(ג) לענין סעיף זה –

  1. יראו קבלת 50% לפחות ממחיר הדירה במתנה, בתוך שלוש שנים שקדמו לרכישתה, כקבלתה במתנה;
  2. אם הבעלות בדירה הנמכרת משותפת לבני-זוג, יביאו בחשבון לענין התקופות האמורות בסעיף קטן (א) את גילו של המבוגר שבהם.

כלומר, אם הדירה שהתקבלה במתנה וכעת נמכרת, מהווה דירת מגורים מזכה שמקנה פטור מתשלום מס שבח לפי  פרק חמישי 1 לחוק, מקבל המתנה יוכל לקבל פטור כזה ככל שהוא עומד בתנאים לקבלתו, אולם זאת בכפוף לתנאי נוסף לפיו הוא מוכר את הדירה רק לאחר שחלפו "תקופות צינון" מהמועד שבו הוא קיבל את הדירה במתנה, כאמור בסעיף 49ו לחוק: 

  • אם מקבל המתנה התגורר בדירה – חלפו 3 שנים מהיום שבו הוא החל לגור בדירה דרך קבע, כבעליה (תקופת צינון דירה במתנה מתחילה להיספר לא מהיום שבו הוא קיבל את המתנה והפך לבעליה של הדירה, אלא רק מהיום שבו הוא גם החל לגור בדירה בפועל).
  • אם מקבל המתנה לא התגורר בדירה – חלפו 4 שנים מהיום שבו הוא נעשה הבעלים בדירה (תקופת הצינון מתחילה להיספר כבר מהיום שבו הוא קיבל את הדירה במתנה והפך לבעליה). 

בנוסף, יש לשים לב לדגשים ולתנאים הבאים:

  • אם מקבל המתנה קיבל אותה לפני שמלאו לו 18 שנה, כלומר, בעודו עדיין קטין,  יש להתחיל לספור את שנות תקופות הצינון שלו רק כאשר הוא עצמו הגיע לגיל 18 שנה והפך לבוגר, וזאת הן כאשר הוא עצמו גר בדירה והן כאשר הוא לא גר בדירה. 
  • אם הבעלות בדירה הנמכרת משותפת לבני-זוג, יביאו בחשבון לענין תקופות הצינון את גילו של המבוגר שבהם.
  • אם מוכר הדירה קיבל במתנה, במהלך 3 השנים לפני שנרכשה את הדירה, לפחות 50% ממחיר הדירה, אזי הדבר ייחשב כקבלת הדירה כולה במתנה (מדובר למשל ממי שקיבל מהוריו כספים בשווי של לפחות  50% ממחיר הדירה בעת רכישתה). 

התניית ניצול הפטור ממס שבח בתקופות הצינון נועדה למנוע ממי שיש לו יותר מדירה אחת, ועל כן אינו זכאי לפטור מס שבח בעת מכירת אחת מדירותיו, להעביר במתנה את אחת מדירותיו לקרוב משפחה שלו שאין לו דירה, כדי שאותו קרוב ימכור (לכאורה עבור עצמו, אך למעשה עבור נותן המתנה) את הדירה זמן קצר לאחר מכן תוך ניצול הפטור ממס שבח לפי סעיף 49ב(2) לחוק שניתן לבעל דירה יחידה.  

אם מקבל המתנה לא ימתין וימכור את הדירה לפני שתחלוף תקופת הצינון שחלה עליו, הוא יחוב במס שבח, אף זאת לא רק בגין השבח שנצבר מהתקופה שהוא עצמו הפך לבעלים של הדירה, אלא גם על השבח שנצבר מהתקופה שנותן המתנה הפך לבעלים של הדירה. כלומר, לפי יום הרכישה ושווי הרכישה ההיסטוריים של נותן המתנה.

לייעוץ התקשרו 050-5273012 או השאירו פנייה באתר:

מתי לא יחול סעיף 49ו בעת מכירת דירת מגורים מזכה שהתקבלה במתנה?

אם מדובר בדירה שניתנה במתנה, כאשר נותן המתנה ניצל פטור ממס שבח לדירה מזכה לפי פרק חמישי 1 לחוק על ידי נותן המתנה, כגון, פטור לפי סעיף 49ב(2) לחוק בגין העברת דירה יחידה, להבדיל מפטור לפי סעיף 62 לחוק, אזי כאשר מקבל המתנה ירצה למכור את הדירה, וגם הוא יהיה זכאי לקבלת פטור מס שבח לפי פרק חמישי 1 לחוק, לא יחול סעיף 49ו לחוק, והמשמעות היא שהוא יוכל למכור את הדירה תוך ניצול הפטור וזאת ללא הגבלת תקופות הצינון. 

לסיכום: סעיף 49ו לחוק בדבר מגבלת תקופות הצינון יחול כאשר מדובר במכר דירה מזכה שהתקבלה במתנה, באופן לפיו נותן המתנה ניצל בעת מתן הדירה במתנה את הפטור ממס שבח לפי סעיף 62 לחוק, ולא לפי פרק חמישי 1 לחוק. 

התייעצות משפטית

מעוניינים למכור את דירתכם? לקבל פרטים בנושא מכירת דירה לקרוב משפחה או תהליך העברת הדירה בכללותו?

ברוכים הבאים למשרדי, שמי ישראל אליאב, עורך דין מקרקעין מנוסה במכירת דירות ונכסים. בכל שאלה והתייעצות בנושא מכירת נכסכם, אני מזמין אתכם להתייעץ עמי טלפונית, לכתוב לי בוואטסאפ או להשאיר לי פניה באתר.

ראו גם:

מכירת דירה שהתקבלה בירושה

לוגו עורך דין ישראל אליאב

לקבלת שיחה חוזרת: