ליצירת קשר ישיר

חייגו: 050-5273012

עריכת יפוי כח מתמשך

תוכן עניינים

מזה יפוי כח מתמשך?

יפוי כח מתמשך הינו מסמך משפטי שמאפשר לכל אדם בגיר להיערך מראש ולקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו האישיים בעתיד, במקרה שהוא עצמו לא יוכל אז לטפל בענייניו  עקב הידרדרות מצבו הקוגניטיבי, וזאת מכל סיבה שהיא,  כגון מחלות זקנה (דמנציה וכדומה), תאונה, או כל מוגבלות אחרת שעלולה לפגוע בצלילות דעתו וכושר השיפוט שלו. במסגרת יפוי הכח, באפשרותו של הממנה גם לתת למיופה הכח שלו הנחיות מקדימות מראש כיצד לטפל בענייניו . 

במילים אחרות, מדובר בהליך שבו אדם (להלן:-  "הממנה ") ממנה לעצמו מראש מעין אפוטרופוס שייטפל בענייניו במקרה שייבצר ממנו לטפל בהם, וזאת במקום שבני משפחתו או אחרים ימנו לו אפוטרופוס על דעת עצמם בלבד, באמצעות הגשת בקשה בית המשפט, כפי שלרוב היה קורה במקרים כאלו .  

הוראות החקיקה לגבי עריכת יפוי כח מתמשך הינן:  

  • פרק שני1  לחוק הכשרות המשפטית והאפוטר ופסות, התשכ"ב-1962,  החל מסעיף  32א לחוק ואילך  ("חוק הכשרות המשפטית .)" 
  • תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (ייפוי כח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון), התשע"ז-2017 ("תקנות יפוי הכח המתמשך.)"  

מהם העניינים שניתן לכלול ביפוי כח מתמשך?

העניינים שהממנה יכול לכלול ביפוי הכח המתמשך שלו, ולהסמיך את מיופה הכח שלו לטפל בהם עבורו יכולים להיות עניינים אישיים, עניינים רפואיים, ועניינים רכושיים, כולם או רק חלק מהם.

העניינים  האישיים  עוסקים בטיפול בצרכים היומיומיים של הממנה  ורווחתו  האישית,   מקום מגוריו   וכיוב'.  

העניינים  הרכושיים  עוסקים בטיפול בצרכים הכלכליים של הממנה, כגון  טיפול בתשלומים והתחייבויות כספיות שלו, ניהול חשבונות הבנק שלו, טיפול בנכסים שלו כגון השכרת נכסים או מכירתם, וכדומה.  

בנוגע לעניינים הרפואיים,  יש להדגיש כי  לא ניתן ביפוי הכח המתמשך  לכלול הוראות מסוג המתאים ליפוי  כח שנעשה על-פי חוק החולה הנוטה למות. אדם המעוניין ליתן הנחיות ו/או למנות מיופה כח על-פי החוק הנ"ל, צריך לפעול בהתאם להוראות שם.   

הממנה גם יכול לקבוע מיודעים, קרי, אדם אחד או יותר,  שמיופה הכח יצטרך לדווח להם על החלטות ופעולות שהוא ביצע עבור הממנה, בנושאים ומועדים שיפורטו על ידו.  

בנוסף, הממנה יכו ל לקבוע האם הוא מעוניין שקרובי משפחתו יהיו זכאים לקבלת מידע אודותיו לפי חוק הכשרות  המשפטית, או שהוא מעוניין להגביל את מסירת המידע להם בעניינים מסויימים, שיפורטו על ידו.  

מהן הנחיות מקדימות במסגרת יפוי הכח המתמשך?

בנוסף לקביעת מיופה הכח, וקביעת העניינים  שהוא יהיה רשאי לטפל בהם עבור הממנה, הממנה יכול גם לתת למיופה הכח הנחיות מקדימות ספציפיות בדבר האופן שבו הוא מעוניין שאותו מיופה כח יטפל בענייניו . 

לדוגמא , הממנה יכול לקבוע באילו תנאים הוא מסכים שיעבירו אותו להתגורר במוסד סיעודי כלשהו;  באיזה אופן יושקעו הכספים שלו, וכיו"ב . 

לייעוץ התקשרו 050-5273012 או השאירו פנייה באתר:

מי הם הגורמים שמעורבים בעריכת יפוי כח מתמשך?

עריכת יפוי הכח המתמשך מערבת שלושה גורמים עיקריים: הממנה, מיופה הכח, ועורך יפוי הכח המתמשך.  

ניתן  למנות כמיופה כח רק את מי שהסכים לשמש ככזה. בנוסף, ניתן למנות מספר אנשים ש יישמשו כמיופי כח  בו זמנית,  ולקבוע האם  יפעלו  במשותף או בנפרד  (כגון   האם תידרש חתימה של אחד מהם בלבד או חתימה של  כמה מהם או של כולם), מה יהיה  היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם , ומי יכריע במקרה של מחלוקת ביניהם.  כמו כן, ניתן למנות מיופה כח חליפי למקרה שמיופה הכח המקורי  לא יוכל או לא ירצה לשמש כמי ופה כח.  

 

▪ עורך יפוי הכח המתמשך הינו מי שמוסמך לערוך את יפוי הכח המתמשך, כפי שיוסבר להלן.  

הממנה

הממנה הינו האדם שנותן את יפוי הכח המתמשך וממנה את מיופה הכח .

מיופה הכוח

מיופה הכח  הינו מי שמונה על ידי הממנה לקבל  ולבצע החלטות בעתיד עבור הממנה, אם וכאשר הממנה לא יוכל לעשות זאת בעצמו.   מטבע הדברים, הממנה ימנה לעצמו מיופה כח שעליו הוא סומך, כגון בן משפחה ליבו (כגון בן/בת זוג, ילד/ה, וכדומה), או בעל מקצוע רלוונטי (כגון עו"ד, רו"ח, וכדומה.)  

ניתן  למנות כמיופה כח רק את מי שהסכים לשמש ככזה. בנוסף, ניתן למנות מספר אנשים ש יישמשו כמיופי כח  בו זמנית,  ולקבוע האם  יפעלו  במשותף או בנפרד  (כגון   האם תידרש חתימה של אחד מהם בלבד או חתימה של  כמה מהם או של כולם), מה יהיה  היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם , ומי יכריע במקרה של מחלוקת ביניהם.  כמו כן, ניתן למנות מיופה כח חליפי למקרה שמיופה הכח המקורי  לא יוכל או לא ירצה לשמש כמי ופה כח.  

עורך יפוי הכוח המתמשך

הינו מי שמוסמך לערוך את יפוי הכח המתמשך, כפי שיוסבר להלן. 

מי מוסמך לערוך יפוי כוח מתמשך?

עריכת יפוי הכח המתמשך יכולה להתבצע רק על ידי בעלי מקצוע מסויימים, שעברו הכשרה מיוחדת לשם כך מטעם משרד  המשפטים  –  האפוטרו פוס הכל לי, ואשר אין להם כל אינטרס אישי לגבי יפוי הכח המתמשך, וזאת כמפורט להלן:  

  • עורך דין יכול לערוך יפוי כח מתמשך לגבי כל העניינים של הממנה: אישיים, רפואיים, ורכושיים . 
  • רופא,  אח מוסמך, פסיכולוג, ועובד סוציאלי יכולים לערוך רק יפוי כח  רפואי  ,לגבי ענייניו הרפואיים בלבד של הממנה.  

מהו תהליך עריכת יפוי כח מתמשך?

עריכת יפוי הכח המתמשך  הינה תהליך שמורכב ממספר שלבים עיקריים, כמפורט להלן:  

1. הסבר על משמעות יפוי הכח המתמשך.

חשוב להקפיד שעריכת יפוי הכח המתמשך לא תיעשה מבלי  שעורך יפוי הכח  (עו"ד/בעל  מקצוע) יסביר לממנה ולמיופה הכח  את  כל  משמעות יפוי הכח המתמשך  ,לרבות  מטרתו  ,השלכותיו, מתי הוא ייכנס לתוקף, מתי הוא יפקע, וכיו"ב, וכמובן גם יוודא שהממנה ומיופה הכח אכן הבינו כדבעי את הסבריו . 

כלומר, אין לערוך את יפוי הכח המתמשך  באופן טכני  גרידא,  שכולל  את  מילוי פרטי הטופס והחתמתו  בלבד,  אלא יש להקפיד שהממנה ומיופה הכח אכן יבינו היטב את מהות המסמך שעליו הם חותמים . 

2. מילוי טופס יפוי הכח המתמשך.

לאחר מתן ההסבר הכללי אודות מסמך יפוי הכח המתמשך לממנה,  עורך יפוי הכח יכין את יפוי הכח  המתמשך, המבוסס על טופס מקוון מובנה.  

פרטים אלו כוללים בעיקרם את  פרטיו האישיים של  הממנה  ,פרטיו האישיים של  מיופה הכח,  קביעת  העניינים שהמיופה מוסמך לפעול בהם עבור הממנה, מתן הנחיות  מקדימות לגבי אופן הטיפול בעניינים אלו, הוראות לגבי אופן  כניסת היפוי כח מתמשך  לתוקף ופקיעתו , קביעת מיודעים, והוראות לגבי מסעירת מידע לקרובי משפחתו של הממנה .  

3. חתימת טופס יפוי הכח ה מתמשך.

לאחר  הכנת יפוי הכח המתמשך  , הוא ייחתם  על ידי  הממנה, מיופה הכח ,ועורך המסמך (עו"ד/בעל מקצוע).  

על הממנה לחתום על המסמך בפני עורך המסמך, ולאחר שעורך המסמך הסביר לו את משמעות המסמך ווידא שהוא הבין את הסבריו, כפי שצויין לעיל.  

4. הפקדת טופס יפוי הכח המתמשך.

בסיום תהליך עריכת  יפוי הכח המתמשך חובה להפקידו במשרדי האפוטרופוס הכללי. 

הפקדת יפוי הכח המתמשך נעשית בדרך כלל באופן מקוון על ידי עורך הדין שערך את המסמך . קיימת אפשרות נוספת והיא שמיופה הכח עצמו י פקיד את יפוי הכח המתמשך באופן פיזי במשרדי האפוטרופוס הכללי.  

רק לאחר שהאפוטרופוס הכללי יבדוק ויוודא שיפוי הכח המתמשך נערך ונחתם באופן תקין, הוא יאשר בכתב כי יפוי הכח הופקד כדין . ללא אישור זה ,לא תהא כ ל משמעות ליפוי הכח המתמשך . 

לאחר הפקדה כדין שח יפוי הכח מתמשך ועד למועד כניסתו לתוקף, האפוטרופוס הכללי ישלח לממנה תזכורות  קבועות כדי לברר האם הוא רוצה  לבטל או לשנות את  יפוי הכח המתמשך מסיבה כלשהי, וזאת אחת לשלוש שנים. 

אופן כניסת יפוי כח המתמשך לתוקף?

הפקדת יפוי הכח המתמשך במשרדי האפוטרופוס הכללי אינה מקנה כל כח ליפוי הכח המתמשך. כוחו של יפוי הכח המתמשך יוקנה לו רק אם ולאחר שהוא יופעל (כלומר, יכנס לתוקף.) הדבר יקרה אם ולאחר שהאפוטרופוס הכל לי יקבל הודעה תקינה על כך שהממנה יחדל להיות מסוגל להבין בעניינים שלגביהם ניתן על ידו יפוי הכח.   

הממנה רשאי לקבוע הוראה מיוחדת לעניין הדרך שבה ייקבע שהוא איננו מסוגל להבין בעניינים אלו.  

בהעדר הוראה מיוחדת, הקביעה בעניין זה תהיה לפי חוות דעת רופא מומחה לפי חוק הכשרות המשפטית.  

עם כניסת יפוי הכח לתוקף, האפוטרופוס הכללי ימסור למיופה הכח אישור על כך, שאותו יוכל מיופה הכח להציג במקרה הצורך , כדי לפעול בשם ועבור הממנה.