ליצירת קשר ישיר

חייגו: 050-5273012

עיכוב פרויקט על-ידי הקבלן – מהו החוק?

תוכן עניינים

עיכוב פרויקט על-ידי הקבלן - מהו החוק?

כל מיזם בניה, בין אם הוא לתעשייה ובין אם הוא נועד למגורים, חיוני לצמיחה הכלכלית ולהתפתחות העירונית. בכל פרויקט בניה ישנה חשיבות עליונה לחישוב ציר הזמן להשלמתו ומסירתו לרוכש או הרוכשים.

במקרים של רכישת דירה או בית, מדובר על ההוצאה העיקרית הכבדה והמשמעותית ביותר של כל אחד ואחת. מחירי הדירות הגבוהים והמחסור בדירות יגרמו לכך שעיכובים במסירה בין אם בנסיבות בלתי צפויות או בשל רשלנות היזמים יגרמו להפסדים ניכרים הן ליזם והן לרוכשים. 

התחייבויות הקבלן

על פי החוק, מחויב כל יזם וכל קבלן להשלים את פרויקט הבנייה במסגרת הזמן המוסכם בחוזה. במקרים בהם לא יעמוד הקבלן בהתחייבותו זכאי הרוכש לפנות לסעד משפטי.

ישנם עם זאת מקרים, בהם עשוי הקבלן לצפות עיכוב בשל גורמים שונים, אותם ציינו למעלה. במקרים שכאלה מוטלת חובה על הקבלן, ליידע את הלקוח בהקדם, תוך מתן פירוט הסיבות לעיכוב, משך הזמן המשוער שעיכוב זה עלול לקחת וכן להציע ללקוח כל סיוע אפשרי. לרוכש הדירה עומדת זכותו לבדוק ולהעריך את הפתרונות שהוצעו לו במסגרת הודעה זו ולעתים, במקרים בהם העיכוב הוא בן פרק זמן סביר וסיבתו מוצדקת, עשוי אף להחליט לתת לקבלן את הארכה לה הוא נזקק. לאחר שאמרנו זאת, חשוב שהקבלן יכיר בזכותו הלגיטימית של הרוכש לקבוע אם אכן יש מקום לדחיית מסירת דירתו ואין הוא מחויב לאשרה.

מה אומר החוק אם היזם או הקבלן אחראי לעיכוב?

במקרים בהם מיזם הבניה אינו עומד בלוחות הזמנים שנחתמו בחוזה, עקב רשלנות של הקבלן, פגעי מזג אוויר לא צפויים, מלחמות או נסיבות בלתי צפויות אחרות – נוצר עיכוב במסירה.

ענף הבנייה מונחה על ידי מערכת חוקים ותקנות מחייבים. ההסכם החוזי שנערך בין הרוכש לקבלן קובע ומקבע את זכויותיהם וחובותיהם של שני הצדדים, ובהם מועדי הסיום והמסירה. 

במקרים בהם חל עיכוב משמעותי, קיימת על פי החוק, גם האפשרות לביטול החוזה (סיום ההתקשרות)

על פי רוב נחתמים חוזי בנייה על פי עקרונות חוק החוזים (חלק כללי) משנת 1973. חוקים אלה מהווים מסגרת מחייבת לפתרון תקלות ובעיות, המתעוררות במהלך הקמת המיזם, ובהם העיכובים והם חלים על הקבלנים ועל הלקוחות כאחד.

על פי חוק המכר (דירות) – "איחור" משמעותו מעל ל-60 ימי עיכוב, ממועד המסירה הנקוב בחוזה, למסירת הדירה החדשה. כלומר, הקבלן זוכה לעד 60 ימים נוספים, בטרם יחויב בפיצוי רוכשי הדירות. אך, במקרים בהם עבר הקבלן את מחסום 60 הימים, יכולים הרוכשים לתבוע פיצוי כספי, ללא הוכחת נזק גם עבור תקופת 60 הימים.

פיצויים על עיכוב במסירה

במקרים בהם אחראי הקבלן על עיכוב המסירה, עומדת לרשותו של רוכש הדירה הזכות לדרוש פיצוי, שיכסה גם עלויות עקיפות כמו דמי שכירות למשל, לצד כל נזק אפשרי שנובע כתוצאה מן האיחור. 

בית-המשפט הוא שעתיד לקבוע, אם יינתן פיצוי ומה גובהו, תחת שיקולי הגורמים השונים לעיכוב, (כולל הצדקתו), ובמקביל כמובן יידרש להחלטה באשר להיקף ההפסד שנגרם לרוכש ומה תהיה השפעת מועד סיום הפרויקט על הפסדים עתידיים שעלולים להתרגש עליו. לבתי המשפט הסמכות להטיל על הקבלנים עונשים, על פי רוב פיצוי כספי ללקוח, כשגובה הפיצוי הכספי ישתנה בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה לגופו. 

כאמור, גובה הפיצוי הספציפי, אותו יקבע בית המשפט, אינו מוגדר בחוק אך כן קבועה בו נוסחת "דמי שכירות" לרשות רוכשי הדירות, לפיו בעבור כל חודש עיכוב ממועד המסירה שננקב בחוזה, ולאחר תום מועד 60 הימים ממועד המסירה הנקוב בחוזה, יפוצו רוכשים בסכומים הבאים:

עד 8 חודשי עיכוב במסירה – עבור התקופה שתחילתה בתום החוזה, וסופה בתום 8 חודשים נוספים: 

שווה ערך דמי שכירות בעבור דירה בגודל ובמיקום דומים, כפול 1.5 

מהחודש התשיעי לעיכוב – עבור התקופה שתחילתה 9 חודשים לאחר מועד המסירה שננקב בחוזה: סכום שווה ערך לעלותם של דמי שכירות דירה דומה בגודלה ובמיקומה, כפול 1.25.

לייעוץ התקשרו 050-5273012 או השאירו פנייה באתר:

לסיכום

ישנה מסגרת חוקית מקיפה העוסקת בין היתר בעיכובי מסירה של דירות בפרויקטים נבנים. חשוב, הן לקבלנים והן לרוכשים לדעת ולהכיר את חובותיהם וזכויותיהם על פי החוק. 

על הקבלנים להבטיח עמידה בתנאי החוזים שנחתמו, כולל פתרון בעיות הקשורות לעיכוב המסירה ועל הרוכשים להכיר ולדעת את זכויותיהם ואת ההגנות אותן מספק להם החוק.